محمد یزدی راد:
ضمنا طراحی لباس و تجهیزاتش هم خیلی خوب دراومده.