محمد یزدی راد:
حسین جان مثل همیشه کارات فوق العادس...