امید نکو همت:
خیلی عالیه........... به نظرم چشماش آبی نیست خاکستریه و بانفوذ به کاراکتر میاد دمت گرم حسین