سید مجتبی موسوی زاده:
حسین جان حرف نداره به مولا عالی