امیرحسین عرفانی:
خیلی کار خوبی شده فرهاد! واقعا عالی!