معین ابراهیمی:
kareto kheyli dost daram ..rang nor ..hame fogholadan