مرتضی قهرمانی:
خیلی زیباست اما اگر divide بیشتر داشت و لبه های کار رنجه نمیشد بهتر بود.