عباس عمادی:
خیلی خوب شده ؛ اما روی پاها کار نکردی و با بالا تنه که خیلی پر کاره در تضاده .