فرهاد نجومی:
ممنونم مرتضی. زیاد رو اون قسمت کار نکردم