امیرحسین عرفانی:
خیلی عالی شده! مثل همیشه کارت عالیه فرهاد.