امید چنگیزی:
نه عزیزم ! این کار صفر تا صد با خودم بوده