امید چنگیزی:
من به جایی نرسیدم هنوز ! ولی تمرین و تمرین و تمرین !