پوریا کمانی:
داداش شما چیکار کردید به اینجا رسیدید!!! منم میخوام اینجوری