امین معافی:
این ماشین معرکست. البته بعد از فورد شلبی :)