امید چنگیزی:
مرسی ممنون . در رابطه با کادر بگم قبل از رندر حواسم نبود ولی هدف اصلیم تو کادر از همین زاویه بود .