امید چنگیزی:
شما لطف داری استاد ! ما شاگرد شما هستیم البته اگه قابل بدونید! در کل با این اوصاف ما پیش شما تازه اول کاریم ! ممنون از نظرتون