ابراهیم دیبا:
مثل همیشه عالی کار کردی آقا احسان. حس خفنی داره..