روح اله طغیانی:
جناب ادمین، تامنیلی که انتخاب کردم این نیست انگار درست اعمال نمیشه.