هومن راحتی:
خیلی عالی شده. مثل همیشه و حتی خیلی بهتر.