حسین بیات:
وحید جان اگه یه چیزی بگم ؟؟؟ همه کارات خوبن یکی از یکی بهتر ولی بعضیاشون دیگه واقعا عالین از جمله این کار موفق باشی.