کیوان پیشگاه حقی:
بی شک یکی از بهترین و خوش دست ترین غول های ساخت ایران :دی ... دست هاش عالی شده