هومن راحتی:
من چه قدر این کارکتر رو دوست داشتم !!!