امیرحسین عرفانی:
سیروس عزیز و کارهای عالی این بازی خفن :)