حمید جلیلی:
علی جان دمت گرم. کار و ایدش عاله. مرسی