پوریا عطارزاده:
عالیه علی جان . حس فوق العاده زنده ای رو داره کارت . مرگ نداره