ابراهیم شمس:
بسیار واقعی شاید 50 درصد به خاطر normal map باشه