Ali Reza Ghorban`nia:
karaton alie in ham mesl hameye karaton alie hese kheyli khobe dare ghodrat va vazn kar hes mishe . moafagh bashid