ابراهیم دیبا:
خیلی هیجان زده شدم با دیدن این کار... نابودتم داش..