علی کیانی امین:
Ebraz e eradat wa dorood !harf nadari.