رسول میرزایی:
عالیه ولی به نظرم رنگ بندی زنجیر میتونست بهتر بشه و حس سنگینی رو بهتر منتقل کنه