فرزین محمد سعیدی:
ejray kar fogholadast . ama man pasho peyda nemikonam !