امید نکو همت:
رنگات تو حلقم..........استادانست استاد