امیرحسین عرفانی:
عالیه، جدا از رنگ و تکنیک عالی خود اژدها خیلی کاراکتر داره!! یه کاراکتر Wise که می تونه به قهرمان داستان کلی خط بده! واقعا عالی.