محمد حسین عطاران:
من که در بست عاشق کارای تو هستم هم اژدها خیلی خوش هیکل شده , هم اینکه رنگهای زیبایی داره , فقط اون پرچمای سفید خیلی توی چشم میزنن, فکر کنم اگه قرمز میشدن بهتر بود, البته شما استادی