سهیل دانش اشراقی:
عزیزمی! آخه من چه کنم با این ترکیب رنگِ زیبا!؟ استادانه کار می کنی و من مسحور می شم! سالهاست که این حس رو بهم میدی.