پویا ظریف:
فراتر از آن چیزییه که بخوام توصیفش کنم ... بسیار زیبا و استادانه