سعید جلابی:
مرسی ندا کار خیلی خوبه شده، خیلی خوب داری پیش میری