خان:
از سه تا کاری که گذاشتی آریا جان اینو خیلی دوست دارم. کارت خیلی خوبه پسر.