مجتبی ندرلو:
آریا جان این کار واقعا حس خوبی داره خیلی حال میکنم با Style اژدها. دمت گرم پسر.