علی جلالی:
اوووهَ...خیلی عالیه آریا.شدیدا متنظر کار نهایت هستیم