مجید صابری:
کار خوبی شده ولی یک انتقاد داشتم و اینکه، کاری خوب است که از ایده تا فینال از خود شخص یا تیم باشد نه اینکه " بعلت با ارزش بودن زمان" از مدل آماده استفاده کرد! اگر برای کار حرفه ای خود وقت نگذارید پس برای چه چیزی باید وقت گذاشت.