حسین بیات:
ایولا استادیو رندرات خیلی سطح بالان موفق باشی.