وحید زه تابی:
سلام ممنونم در مورد سوال آقای عرفانی مدل فضا ها در تمامی پروژه ها طراحی شده ، اما بعلت با ارزش بودن زمان در بعضی ار پروژه ها مدل اتومبیل ها از مدل های آماده استفاده شده .