سید مجتبی موسوی زاده:
یا خدا این دیگه چیه؟؟؟؟؟کارت واقعا عالیه