هومن راحتی:
عزیز دمت گرم..... واقعا مایه افتخاری برای من... تک تک اثارت عالین و حرفی برای گفتن دارن .. موفق باشی.