امیرحسین عرفانی:
فضای خیلی خوبه، کنتراست خوبی هم داره، مرسی