در این بخش می توانید به ارسال آثار در حال انجام پرداخته و از بازخورد آن توسط هنرمندان دیگر بهره مند شوید. توجه کنید که آثار نهایی باید بطور جداگانه در گالری ثبت شده و با توجه به شراسط گالری به نمایش درآیند.
  تالار عناوین مطالب آخرین مطلب
No new
در این بخش به ارسال و تبادل نظر در مورد آثار دو بعدی و Concept Art بپردازید.
25
25 وقت سفارت یونان...
توسط Mmh 66
09/18/2018 - 19:06
No new
در این بخش به ارسال و تبادل نظر در مورد آثار انیمیشن خود بپردازید.
18
18 سایت های کاربردی
توسط mtmt tmtm
07/08/2018 - 19:45
No new
در این بخش به ارسال و تبادل نظر در مورد آثار سه بعدی بپردازید.
17
17 Amitriptyline | ...
توسط Opal Dennis
06/28/2018 - 14:19